人教版语文四年级下册语文词语盘点、日积月累(完美版带拼音)

小学语文学习会 2021-10-12 09:10:40

点击文章左下角“阅读原文”即可下载!


人教版语文四年级下册语文词语盘点、日积月累(完美版)


读读写写(一)


洞庭(dòng tíng) 江南(jiāng nán)


无暇(wú xiá) 扩散(kuò sàn) 


攀登(pān dēng) 泰山(tài shān)


玩赏(wán shǎng) 浙江(zhè jiāng)


骆驼  (luò tuó)  屏障(píng zhàng)


油桐(yóu tóng) 拥挤(yōng jǐ)


 孔隙(kǒng xì) 仰卧(yǎng wò)


臀部(tún bù)   稍微(shāo wēi)


额角(é jiǎo)   擦伤 (cā shāng)


蜿蜒(wān yán)   依据(yī jù) 


敬亭山(jìng tíng shān)


波澜壮阔(bō lán zhuàng kuò)


水平如镜(shuǐ píng rú jìng)


峰峦雄伟(fēng luán xióng wěi)


红叶似火(hóng yè sì huǒ)


拔地而起(bá dì ér qǐ) 


奇峰罗列(qí fēng luó liè)


形态万千(xíng tài wàn  qiān) 


色彩明丽(sè cǎi míng lì)


危峰兀立(wēi fēng wù lì)  


连绵不断(lián mián bù duàn)


突兀森郁(tū wù sēn yù)


读读记记(一)


翡翠(fěi cuì)  凉爽(liáng shuǎng)


高耸(gāo sǒng)  山涧(shān jiàn)


透射(tòu shè)  寂静(jì jìng)


增添(zēng tiān)  细碎(xì suì)


马蹄(mǎ tí) 柔嫩(róu nèn)


锦缎(jǐn duàn)绵延(mián yán)


绚烂(xuàn làn) 白皑皑(bái ái ái)


重重叠叠(chóng chóng dié dié)


斑斑点点(bān bān diǎn diǎn)


日积月累(一)


1.大漠孤烟直,长河落日圆。(王维)


2.几行红叶树,无数夕阳山。(王士禛)


3.落木千山天远大,澄江一道月分明(黄庭坚)


4.第一单浮天水送无穷树,带雨云埋一半山(辛弃疾)


5.春江潮水连海平,海上明月共潮生(张若虚)


读读写写(二)


维持(wéi chí) 财富(cái fù)


精湛(jīnɡ zhàn) 器重(qì zhònɡ)


属于(shǔ yú) 百货(bǎi huò)


情形(qínɡ xínɡ) 道德(dào dé)


号码(hào mǎ) 橡皮(xiànɡ pí)


尊严(zūn yán) 逃难(táo nàn)


善良(shàn liánɡ) 朴实(pǔ shí)


款待(kuǎn dài) 例外(lì wài)


喉结(hóu jié) 赞赏(zàn shǎnɡ)


捶背(chuí bèi) 僵硬(jiānɡ yìnɡ)


许配(xǔ pèi) 拨电话(bō diàn huà)


缓缓驶过(huǎn huǎn shǐ ɡuò)


闷闷不乐(mèn mèn bú lè)


迷惑不解(mí huò bù jiě)


面呈菜色(miàn chénɡ cài sè)


疲惫不堪(pí bèi bù kān)


狼吞虎咽(lánɡ tūn hǔ yàn)


骨瘦如柴(ɡǔ shòu rú chái)


读读记记(二)


拮据(jié jū)  奔驰(bēn chí)


馈赠(kuì zènɡ)  天津  (tiān jīn )


损伤(sǔn shānɡ)  晾晒(liànɡ shài) 


竹签(zhú qiān) 火候(huǒ hòu)


耽误(dān wù)  赚钱(zhuàn qián)


熟练(shú liàn)  教导(jiào dǎo)


讲究(jiǎnɡ jiū)  受益(shòu yì)


沉重(chén zhònɡ)  道谢(dào xiè)


眼神(yǎn shén)  抱怨(bào yuàn)


鼓励(ɡǔ lì) 宽容(kuān rónɡ)


梦寐以求(mènɡ mèi yǐ qiú)


走街串巷(zǒu jiē chuàn xiànɡ)


将心比心(jiānɡ xīn bǐ xīn)


日积月累(二)


1.言必信,行必果。《论语 子路》


2.与朋友交,言而有信。(论语.学而》


3.己所不欲,勿施于人。《论语.颜渊》


4.精诚所至,金石为开。《后汉书.广陵思王荆传》


5.爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 《孟子.离娄下》


6.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。《孟子.梁惠王上》


读读写写(三)


旅游(lǚ yóu) 幼龟(yòu ɡuī)


沙滩(shā tān) 侦察(zhēn chá)


企图(qǐ tú) 情愿(qínɡ yuàn)


蠢事(chǔn shì) 返回(fǎn huí)


海鸥(hǎi'ōu) 补救(bǔ jiù)


蝙蝠(biān fú) 清朗(qīnɡ lǎnɡ)


捕捉(bǔ zhuō)  飞蛾(fēi é) 


蚊子(wén zi)  避开(bì kāi)


敏锐(mǐn ruì)  铃铛(línɡ dānɡ)


苍蝇(cānɡ yínɡ) 揭开(jiē kāi)


推进(tuī jìn) 障碍物(zhànɡ ài wù)


荧光屏(yínɡ ɡuānɡ pínɡ)


争先恐后(zhēnɡ xiān kǒnɡ hòu)


若无其事(ruò wú qí shì)


见死不救(jiàn sǐ bú jiù)


鱼贯而出(yú ɡuàn ér chū)


愚不可及(yú bù kě jí)


气喘吁吁(qì chuǎn xū xū)


响彻云霄(xiǎnɡ chè yún xiāo)


横七竖八(hénɡ qī shù bā)


读读记记(三)


筑巢(zhù cháo)  摇篮(yáo lán)


乃至(nǎi zhì)  肥沃(féi wò)


折腾(zhē tenɡ)  忧患(yōu huàn)


堤坝(dī bà) 侵蚀(qīn shí)


崩塌(bēnɡ tā) 毁灭(huǐ miè)


植被(zhí bèi) 经营(jīnɡ yínɡ)


扫帚(sào zhou) 腐烂(fǔ làn) 


土壤(tǔ rǎnɡ) 栖息(qī xī)


捕食(bǔ shí) 繁殖(fán zhí)


制服(zhì fú) 机翼(jī yì)


惨祸(cǎn huò) 关键(ɡuān jiàn)


欲出又止(yù chū yòu zhǐ)


多灾多难(duō zāi duō nàn)


随心所欲(suí xīn suǒ yù)


不折不扣(bù zhé bú kòu) 


枯枝烂叶(kū zhī bài yè)


异想天开(yì xiǎnɡ tiān kāi)


机毁人亡(jī huǐ rén wánɡ)


轻而易举(qīnɡ ér yì jǔ)


日积月累(三)


1.清明前后,种瓜点豆。


2.朝霞不出门,晚霞行千里。


3.天上鱼鳞斑,晒谷不用翻。


4.鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到。


5.蚂蚁搬家蛇过道,明日必有大雨到。


6.春雾风,夏雾晴,秋雾阴,冬雾雪。


读读写写(四)


沉寂(chén jì)  盘问(pán wèn)


口哨(kǒu shào)  埋伏(mái fú)


凝神(nínɡ shén)  烧毁(shāo huǐ)


维护(wéi hù)  壮烈(zhuànɡ liè)


牺牲(xī shēnɡ)  谢意(xiè yì)


沉浸(chén jìn)  深情(shén qínɡ)


凯旋(kǎi xuán)  征衣(zhēnɡ yī)


凝固(nínɡ ɡù)  阿姨(ā yí)


精通(jīnɡ tōnɡ)  经济(jīnɡ jì)


圣坛(shènɡ tán)  罪恶(zuì'è)


呼吁(hū yù)  健康(jiàn kānɡ)


  贡献(ɡònɡ xiàn)


不慌不忙(bù huānɡ bù mánɡ)


杂草丛生(zá cǎo cónɡ shēnɡ)


聚精会神(jù jīnɡ huì shén)


模模糊糊(mó mó hu hu)


以防万一(yǐ fánɡ wàn yī)


断断续续(duàn duàn xù xù)


永驻人间(yǒnɡ zhù rén jiān)


读读记记(四)


木屑(mù xiè)  蘑菇(mó ɡū)


呻吟(shēn yín)  宛转(wǎn zhuǎn)


芦苇(lú wěi)  苇絮( wěi xù) 


打扮(dǎ bàn)  脊背(jǐ bèi)


枕头(zhěn tóu)  防备(fánɡ bèi)


卓越(zhuó yuè)  蓝盔(lán kuī)


弥漫(mí màn)  威胁(wēi xié)


蔚蓝(wèi lán)   巡弋(xún yì)


梦幻(mènɡ huàn)  阻挡(zǔ dǎnɡ)


手榴弹(shǒu liú dàn)  绿茵茵(lǜ yīn yīn)


睁眼瞎(zhēnɡ yǎn xiā)


飘飘悠悠(piāo piāo yōu yōu)


歪歪斜斜(wāi wāi xié xié)


不速之客(bú sù zhī kè)


日积月累(四)


知已知彼 百战百胜 运筹帷幄 决胜千里


出其不意 攻其不备 围魏救赵 声东击西


四面楚歌 腹背受敌 草木皆兵 风声鹤唳


兵贵神速 突然袭击 神出鬼没 所向无敌


读读写写(五)


浓郁(nónɡ yù) 流连(liú lián)


流畅(liú chànɡ) 引导(yǐn dǎo)


悄然(qiǎo rán) 灵性(línɡ xìnɡ)


经历(jīnɡ lì) 瞬间(shùn jiān)


扑闪(pū shǎn) 概念(ɡài niàn)


弧线(hú xiàn) 飞翔(fēi xiánɡ)


权利(quán lì) 缤纷(bīn fēn)


鼓动(ɡǔ dònɡ) 跃动(yuè dònɡ)


欲望(yù wànɡ) 冲破(chōnɡ pò)


坚硬(jiān yìnɡ) 不屈(bù qū)


茁壮(zhuó zhuànɡ) 沉稳(chén wěn)


震撼(zhèn hàn) 糟蹋(zāo tɑ) 


短暂(duǎn zàn) 有限(yǒu xiàn)


珍惜(zhēn xī)  小径(xiǎo jìnɡ)


花繁叶茂(huā fán yè mào)


磕磕绊绊(kē kē bàn bàn)


多姿多彩(duō zī duō cǎi)


读读记记(五)


笼罩(lǒnɡ zhaò) 呵护(hē hù)


流淌(liú tǎnɡ) 捐赠(juān zènɡ)


器官(qì ɡuān) 角膜(jiǎo mó)


酷爱(kù'ài) 拥抱(yōnɡ bào)


遵从(zūn cónɡ) 失明(shī mínɡ)


领悟(lǐnɡ wù) 乏味(fá wèi)


泛滥(fàn làn) 辽阔(liáo kuò)


遗憾(yí hàn) 气魄(qì pò)


清晰(qīnɡ xī) 孤零零(ɡū līnɡ līnɡ)


齐刷刷(qí shuā shuā)


清香袅袅(qīnɡ xiānɡ niǎo niǎo)


不假思索(bù jiǎ sī suǒ)


热泪盈眶(rè lèi yínɡ kuànɡ)


与世长辞(yǔ shì chánɡ cí)


重见天日(chónɡ jiàn tiān rì)


改天换地(ɡǎi tiān huàn dì)


傲然挺立(ào rán tǐnɡ lì)


神气十足(shén qì shí zú)


怦然一震(pēnɡ rán yí zhèn)


日积月累(五)


1.人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的。我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中去。(雷锋)


2.我的一生始终保持着这样一个信念,生命的意义在于付出,在于给予,而不是接受,也不是在于争取。(巴金)


3.对于我来说,生命的意义在于设身处地替人着想,忧他人之忧,乐他人之乐。(爱因斯坦)


读读写写(六)


棚架(péng jià) 风趣(fēng qù)


装饰(zhuāng shì) 顺序(shùn xù)


照例(zhào lì) 瞧见(qiáo jiàn)


率领(shuài lǐng) 觅食(mì shí)


捣衣(dǎo yī) 向晚(xiàng wǎn)


归巢(guī cháo) 和谐(hé xié)


辛苦(xīn kǔ) 蚕桑(cán sāng)


耘田(yún tián) 白鹭(bái lù)


鸡冠花(jī guān huā) (dà lì jú)


催眠曲(cuī mián qǔ)


房前屋后(fáng qián wū hòu)


天高地阔(tiān gāo dì kuò)


月明人静(yuè míng rén jìng)


读读记记(六)


牧场(mù chǎng) 专注(zhuān zhù)


端庄(duān zhuāng) 丝绒(sī róng)


镶嵌(xiāng qiàn)  骏马(jùn mǎ) 


遮掩(zhē yǎn) 飞驰(fēi chí)


沉默(chén mò) 闪烁(shǎn shuò)


微弱(wēi ruò)  掠过(lüè guò)


湖畔(hú pàn) 衬衫(chèn shān)


晶莹(jīng yíng)  音符(yīn fú)


招呼(zhāo hu) 清凉(qīng liáng)


肺腑(fèi fǔ) 麦浪(mài làng)


红扑扑(hóng pū pū)


极目远眺(jí mù yuǎn tiào)


膘肥体壮(biāo féi tǐ zhuàng)


辽阔无垠(liáo kuò wú yín)


悠然自得(yōu rán zì dé)


成群结队(chéng qún jié duì)


默默无言(mò mò wú yán) 


鹅黄嫩绿(é huáng nèn lǜ)


芽苞初放(yá bāo chū fàng) 


此起彼落(cǐ qǐ bǐ luò)


日积月累(六)


1.采菊东篱下,悠然见南山。(陶渊明)


2.人闲桂花落,夜静春山空。(王维)


3.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。(苏轼)


4.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。(赵师秀)


5.鹅湖山下稻梁肥,豚栅鸡栖半掩扉。(王驾)


6.独出门望前野田,月明荞麦花如雪。(白居易)


读读写写(七)


辩论(biàn lùn)  寻常(xún cháng) 


解答(jiě dá) 信奉(xìn fèng)


容许(róng xǔ) 违背(wéi bèi)


曾经(céng jīng)   拖住(tuō zhù)


解释(jiě shì)  教授 (jiào shòu) 


宣布(xuān bù) 固执(gù zhí)


栏杆(lán gān ) 罢了(bà le)


境界(jìng jiè) 绣花(xiù huā)


厂徽(chǎng huī) 聋哑人(lóng yǎ rén) 


胆大妄为(dǎn dà wàng wéi)


清澈见底(qīng chè jiàn dǐ)


赏心悦目(shǎng xīn yuè mù)


一丝不苟(yì sī bù gǒu)


融为一体(róng wéi yì tǐ)


读读记记(七)


邀请(yāo qǐng) 挚友(zhì yǒu)


塑像(sù xiàng) 祝贺(zhù hè)


杰作(jié zuò) 诞生(dàn shēng)


打扰(dǎ rǎo) 异样(yì yàng)


激烈(jī liè) 交谈(jiāo tán)


径自(jìng zi) 猛然(měng rán)


抱歉(bào qiàn) 见怪(jiàn guài)


感触(gǎn chù) 坚毅(jiān yì)


舒畅(shū chàng) 疑惑(yí huò)


平缓(píng huǎn) 边缘(biān yuán) 


可怖(kě bù) 红肿(hóng zhǒng)


榨干(zhà gān) 荒凉(huāng liáng)


诱人(yòu rén)  雕塑家(diāo sù jiā)


香喷喷(xiāng pēn pēn)


全神贯注(quán shén guàn zhù)


仪态端庄(yí tài duān zhuāng)


莫名其妙(mò míng qí miào)


信心十足(xìn xīn shí zú)


疑惑不解(yí huò bù jiě)


日积月累(七)


雄心壮志  坚定不移  坚忍不拔  自强不息


聚沙成塔  集腋成裘  知难而退  碌碌无为


持之以恒  全力以赴  知难而进  无坚不摧


一暴十寒  寸进尺退  有始无终  半途而废


读读写写(八)


妻子(qī zǐ) 拜见(bài jiàn)


理睬(lǐ cǎi) 肠胃(cháng wèi)


汤药(tāng yào) 医治(yī zhì)


喷射(pēn shè)火焰(huǒ yàn)


驱赶(qū gǎn)  领袖(lǐng xiù)


惩罚(chéng fá) 敬佩(jìng pèi)


火种(huǒ zhǒng)  造福(zào fú)


违抗(wéi kàng)  狠心(hěn xīn)


双膝(shuāng xī)  啄食(zhuó shí) 


肝脏(gān zàng)


纪昌学射(jì chāng xué shè) 


百发百中(bǎi fā bǎi zhòng)


扁鹊治病(biǎn què zhì bìng)


无能为力(wú néng wéi lì)


驱寒取暖(qū hán qǔ nuǎn)


气急败坏(qì jí bài huài)


读读记记(八)


唐朝(táng cháo) 西藏(xī zàng)


大臣(dà chén)求婚(qiú hūn)


断定(duàn dìng) 豌豆(wān dòu)


耕种(gēng zhòng)  口吻(kǒu wěn)


沼泽(zhǎo zé) 技艺(jì yì) 


吩咐(fēn fù)  饶恕(ráo shù)


规矩(guī jǔ) 胆瓶(dǎn píng) 


金币(jīn bì)  堡垒(bǎo lěi)


铁叉(tiě chā) 违背(wéi bèi) 


解救(jiě jiù) 倒霉(dǎo méi)


起誓(qǐ shì) 简短(jiǎn duǎn) 


吉祥如意(jí xiáng rú yì)


挽弓搭箭(wǎn gōng dā jiàn)


笑逐颜开(xiào zhú yán kāi)


披头散发(pī tóu sàn fà)


无恶不作(wú'è bú zuò)


荣华富贵(róng huá fù guì)


恩将仇报(ēn jiāng chóu bào)


下流无耻(xià liú wú chǐ)


日积月累(八)


1.水滴石穿——非一日之功


2.早开的红梅——一一枝独秀


3.砌墙的石头——后来居上


4.关羽失荆州——骄兵必败


5.王羲之写字———入木三分


6.周瑜打黄盖——一个愿打,一个愿挨


声明:本公众号尊重原创,素材来源于网络,好的内容值得分享,如有侵权请联系删除。

点击左下角“阅读原文”,即可下载哦!